Subject: He has the highest IQ in the world: sugar and fried may damage the brain. Dr Katsioulis achieved a recorded IQ 205 and he is reported as one of the smartest men in the world.

Publisher: SME.sk
Journalist: Mirek Tóda
Photographer: Vladimíra Šimíčka
Date: 2014/08/11
Location: Greece
Language: Slovakian
Reference type: Interview / Reportage
External reference link: Má najvyššie IQ na svete: Cukor a smažené mozgu škodia

 

Original interview in Slovakian   Automatic English translation (low quality)
ROZHOVOR
Má najvyššie IQ na svete: Cukor a smažené mozgu škodia

Verím, že človek je špecializované zviera so schopnosťou
uvedomovať si samého seba, vraví Solúnčan, ktorému namerali IQ 198

Evangelos Katsioulis (1976) (na fotografii Vladimíra Šimíčka) pracuje ako psychiater. Má doktorát z psychofarmakológie na Aristotelovej univerzite v Solúne. Rád číta Goetheho a gréckych autorov. Má priateľku. Namerali mu IQ 198. Priemerné skóre je okolo sto. Na prijatie do Mensy Slovensko potrebujete 130. Kategória géniov sa začína od 140.

Autor: Mirek Tóda

Čakali sme, že sa z neho vykľuje prinajmenšom človek so zníženom mierou empatie. Mýlili sme sa, Evangelos Katsioulis je veselý človek, ktorý rád vtipkuje a nerobí si veľa z toho, že mu namerali najväčší inteligenčný kvocient na svete.

  INTERVIEW
Has the highest IQ in the world: Sugar and fried brain harmful

I believe that man is an animal specialist with the ability to
aware of yourself, he says to the Thessalonians, which measured IQ 198

Evangelos Katsioulis (1976) (photo Vladimir Šimíček) works as a psychiatrist. With a doctorate in psychopharmacology at the Aristotle University of Thessaloniki. Likes to read Goethe and Greek authors. Has a girlfriend. Measured his IQ 198 average score is about one hundred. For admission to Mensa Slovakia need 130 Category geniuses starts from the 140th

Author: Mirek Toda

We expected that it turns out to be at least one with a reduced level of empathy. We were wrong, Evangelos Katsioulis is a cheerful person who likes jokes and doing a lot of it, that he measured the largest intelligence quotient in the world.

Začnime hneď pri tom čísle 198, to je celkom vysoké IQ, nie?

Nie je to úplne najkrajšie číslo, však? Mohlo by to byť dvesto alebo tisíc, nie? Je to len štatistický výkon, ktorý som dosiahol pri špecifickom teste. Čiže pre môj život ako taký to neznamená nič, môžem to použiť tak akurát na svoju propagáciu. Treba vziať do úvahy, že nie každý je schopný alebo sa chce zúčastniť týchto testov, takže za takýchto okolností je to výnimočné číslo.

Kedy sa to stalo?

Pred jedenástimi rokmi vyhlásili medzinárodnú súťaž organizovanú renomovanou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá meraním IQ vo Francúzsku. Test bol prístupný na internete, stačilo sa zaregistrovať. Vtedy sa zapojilo vyše dvetisíc ľudí. Odvtedy som urobil mnoho testov a zistil svoje limity, začal sa zapájať do organizácií združujúcich inteligentných ľudí a sám začal zakladať podobné.

  Let’s start right at the number 198, it is quite a high IQ, is not it?

It’s not quite the most beautiful number, right? It could be a hundred or a thousand, right? It’s just a statistical exercise, which I made in a specific test. So for my life as such it does not mean anything, I can use just right for their promotion. Should be taken into account that not everyone is able or willing to participate in these tests, so that in such circumstances it is exceptional number.

When did this happen?

Eleven years ago announced an international contest organized by a reputable company that deals with the measurement of IQ in France. The test was accessible on the internet, enough to register. When involving more than two thousand people. Since then I have done many tests and found their limits, began to participate in organizations of intelligent people and himself began to establish similar.

Odvtedy nikto neprekonal váš rekord?

Ako som povedal, je to celkom raritné. Pre nikoho nie je ľahké dosiahnuť taký výsledok. Nehovorím to preto, že by som si o sebe veľa myslel, ale štatisticky je to veľmi zriedkavé.

Ako dlho trvá taký test?

Štyri dni. Asi sto hodín. Robil som ho postupne celý týždeň.

Čo všetko bolo v tom teste?

Test s jednoduchými matematickými príkladmi, potom napríklad geometrické úlohy, kde bolo treba určiť tvar, ktorý by mal nasledovať. Bol to veľmi dobrý príklad testu, pretože IQ testov je veľa a väčšina z nich rieši len predstavivosť a nie kognitívne schopnosti či kritickú analýzu. Je veľmi zriedkavé nájsť v dnešných časoch kvalitný IQ test.

  Since then, no one surpassed your record?

As I said, it’s quite a rarity. For anyone not easy to achieve such a result. I am not saying this because I would have thought a lot about myself, but statistically it is very rare.

How long does it take such a test?

Four days. About a hundred hours. I did it gradually throughout the week.

What else was in that test?

Test of simple math, simply as geometric problems, where it was necessary to determine the shape which should be followed. It was a very good example of a test for IQ tests are many and most of them tackle the imagination, not cognition and critical analysis. It is very rare to find nowadays quality IQ test.

Neboli ste v strese, keď ste ho robili?

Je to hra, nič viac. Nemôžete to brať príliš vážne, akurát sa musíte koncentrovať, aby ste dosiahli svoj najlepší výsledok. Načo byť najlepší, neznamená to nič, v mojom svete to znamená len byť sebecký. Dôležité je, aký si a či máš riadny zmysel života.

Bola porota prekvapená z takého výsledku?

Mal som dobré výsledky už pred tým, tento je, samozrejme, najväčší. Už som bol vtedy členom združenia ľudí s mimoriadne vysokým IQ – spoločnosti Giga.

Tá má najprísnejšie kritéria?

Pravdupovediac je ešte jedna vyššia, ktorá sa volá po mne, založil ju jeden Japonec. (Smiech). Ale Katsioulis society – to nie je skutočná spoločnosť, je to skôr niečo ako pocta, pretože som jej jediným členom. V Gige je nás osem.

  You were not stressed out when you did it?

It is a game, nothing more. You can not take it too seriously, just you have to concentrate to achieve their best result. Why be the best, it does not mean anything, in my world it means just being selfish. What is important is how and whether you have the proper meaning of life.

She was surprised the jury of such a result?

I had good results already before, this is, of course, the greatest. I was already then a member association of people with extremely high IQ – Giga company.

It has the strictest criteria?

To tell the truth is even higher one, which is named after me, has a Japanese man. (Laughter). But Katsioulis society – This is not a real company, it’s more like a tribute, because I’m the only member. In Gige the eight of us.

Aké IQ by som musel mať, aby som sa dostal k vám do klubu?

Sto deväťdesiat. Pri štandardnej deviácii to vychádza tak, že jeden z miliardy by prešiel testom.

Stretli ste sa už všetci?

Pravidelne si píšeme e-maily, napríklad s Rickom Rosnerom (Američan, ktorému namerali mimoriadne vysoké IQ, ktorý sa okrem iného živil aj ako striptér, pozn. red.). Nie všetci chcú živo komunikovať z rôznych dôvodov. Mimochodom, všetci sú muži.

Má to nejakú logiku, že medzi vami nie sú ženy?

Je tam logika, ale nie taká, že by ženy neboli také bystré. Ženy sú oveľa praktickejšie a nestrácajú veľa času robením testov. A keď nerobia testy, nemajú také dobré skóre. Ženský mozog navyše vyzerá trochu inak, využíva viac kreatívnu silu a predstavivosť, nie tak geometrickú časť, preto napríklad vznikajú tie vtipy, že nevedia tak dobre šoférovať. Muži majú zase naopak veľmi dobre vyvinutý zmysel pre orientáciu.

  What IQ would have to be that I got to you in the club?

Hundred and ninety. The standard is based on the deviation of the way that one of the billions passes the test.

Have you all been?

Regularly writing e-mails, for example, with Rick Rosner (American, which measured extremely high IQ, which, inter alia, nurtured as a stripper, ed. Note.). Not everyone wants to live to communicate a variety of reasons. Anyway, they are all men.

It has some logic that among you there are women?

There is logic, but not so that women were not as keen. Women are much more practical and lose a lot of time doing tests. And when you do not test, do not have a good score. Moreover, female brain looks a little different, uses more power and creative imagination, not so geometric part, for example, arise because the jokes that do not know so well drive. Men are in turn very well developed sense of orientation.

Ste členmi celkom asi 80 spoločností pre ľudí s vysokým IQ, odlišujete sa nejako od normálnych ľudí? Preto sa združujete?

Niektorí z týchto ľudí sa do nich zapájajú pre svoje osobné dôvody, chcú si napríklad zdvihnúť sebavedomie zlepšovaním výkonu, čo je často veľmi zjavné. Niektorí sú len zvedaví a chcú objavovať vlastné limity – tí sú normálnejší ako tí prví. Stretol som ľudí obidvoch kategórií. Ľudí, ktorým ide o to, ako dosiahnuť čo najvyšší výsledok, aby sa cítili spokojnejšie, alebo len ľudí, ktorí to berú len ako hobby.

Vy ste v ktorej kategórii?

Dúfam, že som v tej druhej. Mám svoj vlastný život, som psychiater a snažím sa byť dobrý vo svojom odbore aj v akademickom prostredí.

Prečo ste si vybrali psychiatriu?

Pretože obdivujem komunikáciu a v medicíne nie je iná špecializácia ako psychiatria, ktorá by sa jej toľko venovala. V psychiatrii je veľa vecí, ktoré nie sú stále objasnené. Psychiatria je grécke slovo, ktoré znamená, že sme lekári duše. Lenže v psychiatrii stále ani nevieme, čo duša je. Nie je žiadny dôkaz založený na vede, ktorý by ju dokazoval. Vieme stanoviť nejakú diagnózu na základe toho, čo pozorujeme, a výpovedí pacienta a jeho blízkych, ale to je všetko. V iných zdravotníckych odboroch pracujete na základe dôkazov a laboratórnych testov či röntgenovej snímky. Je tam niečo presne dané a vysvetliteľné, my máme len teóriu.

  Are you members of a total of about 80 companies for people with high IQ differs somehow from normal people? Therefore associates?

Some of these people are involved in them for their own personal reasons, for example, you want to raise self-esteem by improving performance, which is often very obvious. Some are just curious and want to discover your own limits – they are more normal than those first. I met people of both categories. People who seek how to achieve the highest possible outcome to feel happier, or just people who take it just as a hobby.

You are in which category?

I hope I’m in the other. I have my own life, I’m a psychiatrist and I try to be good in their field and in the academic environment.

Why did you choose psychiatry?

Because I admire communications and medicine is no different than specialization of psychiatry, which would have given her so much. In psychiatry, there are many things that are still not understood. Psychiatry is a Greek word that means we are doctors of the soul. But in psychiatry still do not even know what the soul is. There is no evidence based on science that would prove it. We establish some diagnosis on the basis of what we see and the stories of patients and their loved ones, but that’s it. In other medical professional work on the basis of evidence and laboratory tests or X-ray images. Is there anything that accurately and explicable, we have only a theory.

Čo je teda psychiatria?

Začína sa tam, kde spoločnosť potrebuje vedca, aby sa postaral o prípady, keď niekto si robí problémy alebo ich spôsobuje svojmu okoliu. Vtedy volajú psychiatra, aby ponúkol isté riešenie – napríklad v podobe medikamentov.

Robili ste si IQ testy už ako dieťa?

Nie vôbec nie, robil som si ich prvý raz v roku 2000, keď som bol v zime ako praxujúci doktor na ostrove Korfu po absolvovaní univerzity. V zime tam bola nuda a tak som na internete objavili čaro IQ testov a úplne ma to pohltilo. Ten prvý bol v podstate len reklamou, takže som mal, samozrejme, vysoký výsledok, čo ma len povzbudilo.

A potom ste sa stali členom Mensy?

Hej, grécka Mensa. Mali len jeden test, kde mali maximu 156, ktorý som ľahko dosiahol.

  So what is psychiatry?

It starts where the community needs a scientist to take care of cases where someone is doing or causing problems around them. Then call a psychiatrist to offer some solutions – such as a medication.

Did you IQ test as a child?

Not at all, I did them for the first time in 2000, when I was in the winter as a practicing doctor on the island of Corfu after graduating from university. In winter there was boring and I discovered the magic of the internet IQ tests and completely absorbed me. The first one was basically just advertising, so I had, of course, a high result, which only encouraged me.

And then you became a member of Mensa?

Hey, Greek Mensa. Had only one test, which had a maximum of 156, which I easily reached.

Je typické, že ľudia s vysokým IQ sú dobrí v matematike?

Nemusí to tak byť, aj keď je to veľmi časté. Môže sa stať, že máte veľmi vysoké IQ a neviete poriadne ani sčítavať. IQ znamená uvažovanie, logické myslenie – čistá inteligencia. Matematika je aplikovaná technika, veda, ktorú ste sa naučili. Aj človek, ktorý nikdy nebol v škole, má IQ a nemusí ani vedieť rozprávať, ani čítať, napriek tomu má funkčnú myseľ, ktorá môže dosiahnuť nejaký výsledok vysokej úrovne, hoci nevie napísať svoje meno.

Baví vás šach?

Ako mladý som ho hrával veľmi rád, ale potom som musel veľa študovať a nechal som to. Priame prepojenie medzi schopnosťou hrať šach a mať vysoké IQ tam však nemusí byť. Nie všetci dobrí hráči majú aj vysokú inteligenciu. Záleží to skôr od toho, čo ste si vybrali, v čom chcete byť dobrý. Či chcete skladať kompozície, alebo hrať šach, či riešiť matematické rovnice.

Prejavuje sa vysoké IQ napríklad v tom, že vám chýba empatia alebo sociálna inteligencia?

Kto má všetko? Ak máte niečoho viac v špecifickom odbore, je logické, že v niečom inom toho máte menej. Je tam nejaká rovnováha. V psychiatrii sa tomu hovorí asynchrónny vývoj, čo znamená, že v niečom veľmi rýchlo napredujete, čo je v kontraste s niečím iným. Napríklad matematický génius môže mať problémy s písaním či vyjadrovaním sa. Vo svojom prípade nemám pocit, že by som v niečom zaostával (smiech).

  It is typical that people with high IQ are good at math?

Not necessarily, although it is very common. It may be that you have a very high IQ, and you can not even really add up. IQ is thinking, logical thinking – pure intelligence. Mathematics is applied engineering, science, you have learned. Even someone who has never been in school, the IQ and may not even know to speak or read, yet has a functional mind, which can achieve a high level of outcome, although can not write your name.

Do you enjoy chess?

As a youth I played him very happy, but then I had to study a lot and I let it. Direct link between the ability to play chess and have a high IQ may not be there. Not all good players also have high intelligence. It rather depends on what you choose, what you want to be good. Whether you want to compose a composition, or play chess, or solve mathematical equations.

Manifested a high IQ, for example, that you lack empathy and social intelligence?

Who has everything? If you have something more specific in the field, it is logical that in something else that you have less. Is there a balance. In psychiatry, it is called asynchronous development, which means that something is progressing very quickly, which is in contrast with something else. For example, a mathematical genius could have problems with writing and express themselves. In my case I do not feel that I was lagging behind in something (laughs).

Je možné zlepšovať si IQ?

Je možné približovať sa k svojmu limitu. Každá ľudská bytosť má hranice, maximálny potenciál. Ten je geneticky definovaný od našich rodičov, my sa môžeme k nemu len približovať. Záleží to napríklad od prostredia, v ktorom žijete. Ak používate myseľ, je možné, že dosiahnete svoje mentálne schopnosti.

Ovplyvňuje inteligenciu výchova?

Určite, veľmi, obaja moji rodičia sú učitelia gréckeho jazyka. Mal som šťastie, že som býval v dome plnom kníh a mohol som si vyberať a súťažil som s ostatnými, kto prečíta viac kníh za určitý čas.

Je pre vás ľahké naučiť sa cudzí jazyk?

Vôbec nie. Rozprávam po anglicky. Teraz sa učím po nemecky a francúzsky. Je to podobné ako s pamäťou, zapamätáte si celú knihu, ale nemusíte mať vysoké IQ. U mňa je napríklad pamäť zo strednodobého hľadiska celkom dobre vyvinutá, no keď ide o dlhodobú a ide o niečo, čo ma nezaujíma, zabúdam rýchlo.

  It is possible to improve your IQ?

Can be closer to his limit. Every human being has a boundary, the maximum potential. He is genetically defined by our parents, we can only approximate to it. It depends, for example, the environment in which you live. If you are using the mind, it is possible to reach their mental abilities.

Education affects intelligence?

Certainly, very, both my parents are teachers of Greek language. I was lucky that I lived in a house full of books and I could choose and I competed with others who read more books for some time.

It is easy for you to learn a foreign language?

Not at all. I speak English. Now I am learning German and French. It’s like a memory, remember the whole book, but you do not have a high IQ. For me as the memory medium-term fairly well developed, but when it comes to long-term and it is something that does not interest me, forget quickly.

Mali ste v škole najlepšie známky?

Áno. Grécke školstvo nie je veľmi založené na schopnostiach, ale na výkonnosti. Ak splníte všetky úlohy a tvrdo študujete, tak dosiahnete najlepšie výsledky. Zvládnuť grécku školu nevyžaduje vysoké IQ či náročné premýšľanie.

Ako je to s morálkou? Je úplne nezávislá od inteligencie?

Morálne uvedomenie vychádza z dvoch hlavných dimenzií. Jedna vyplýva z prostredia, v ktorom vás vychovávali, ako sa u vás vyvíjalo a trénovalo. Druhá dimenzia je, čo si vyberiete: či prijmete, čo ste sa naučili od rodičov, školy či spoločnosti, alebo ju zavrhnete, alebo dokonca pôjdete proti tomu. Morálny kód nie je daný, je hlavne formovaný prostredím a osobným rozhodnutím.

Veríte v Boha?

Prečo nie? Kto môže dokázať, že existuje? Je argument, že príroda je výnimočne precízne vymyslená, vidíme v harmóniu vo vesmíre, slnko vychádza a zapadá. Môžeme predpokladať, že tieto prírodné zákony boli vytvorené nejakou entitou. Ak ju nazveme bohom, tak tu máme Boha. Ale kto môže povedať, ako sa volá, že kresťania, budhisti či moslimovia sú tí praví. Možno má každý z nich pravdu. A možno Boh nie je osoba a ani sa nedá pomenovať. Verím, že sme špecializované zvieratá, ktoré majú zvláštnu schopnosť uvedomiť si, že sme sa narodili, zomrieme a že sami rozhodujeme o zmysle svojho života.

  You had the best marks in school?

Yes. Greek education is not really based on merit, but on performance. If you meet all tasks and learn hard to achieve the best results. Handle the Greek school does not require high IQ or demanding think.

As it is with morality? Is completely independent of intelligence?

Moral awareness is based on two main dimensions. One arises from the environment in which you raised as you developed and coached. The second dimension is what you choose: whether to accept what you have learned from parents, school or company, or repudiates it, or even go against it. The moral code is not given, is mainly shaped by environment and personal decision.

Do you believe in God?

Why not? Who can prove that it exists? Argument is that nature is exceptionally precise invented, we see the harmony in the universe, the sun rises and sets. We can assume that these laws of nature were created by some entity. If it is called a god, so we have God. But who can tell what it’s called, Christians, Buddhists and Muslims are the right choice. Perhaps each of them the truth. Maybe God is not a person, nor can not be name. I believe we have specialized animals that have an uncanny ability to recognize that we are born, we die, and that they themselves decide on the meaning of his life.

Trénujete svoj mozog často?

Používam ho každý deň (smiech). Je to ako s telom, ak ho netrénujete, strácate svoje schopnosti. Ak sedíte celý deň za stolom, neuvedomíte si, že ste dobrý bežec.

Lepšie nám to myslí, keď sme v dobre fyzickej kondícii?

Antickí Gréci hovorili, že obidve stránky, telo aj duša, by sa mali vyvíjať a byť zdravé. Ak je vaše telo choré, vyvoláva to nepríjemné pocity, komplexy, menejcennosť. Mentálna dimenzia bude v strese a jej schopnosť bude menšia. A platí to aj opačne, ak sa necítim dobre psychicky, pôjde to dolu vodou aj s mojím telom.

Máte zvláštnu diétu pre mozog?

Nepotrebujeme toľko cukru. Technicky nás robí tučnejším, pokiaľ nespotrebujeme naozaj toľko kalórií. Náš mozog potrebuje vstrebávať len glukózu, a tá nám stačí z prírodných produktov, nepotrebujeme jesť toľko sladkostí. A podobne je to so smažením, ktoré je nielen pohromou pre naše cievy, ale aj mozog, ktorý pre naše zlé stravovacie návyky vstrebáva menej krvi, pretože v tele prúdi priveľa tukov.

  Often you train your brain?

I use it every day (laughs). It’s like the body, if you are not training, you lose your skills. If you sit at a desk all day, do not realize that you are a good runner.

We think it better when we are in good physical condition?

The Ancient Greeks said that both parties, body and soul, should be developed and be healthy. If your body is sick, it causes discomfort, complexes, inferiority. The mental dimension is stressed and its ability to be smaller. And this also applies vice versa, if you feel good mentally, go down to the water with my body.

Do you have a special diet for the brain?

We do not need as much sugar. Technically makes us fatter, as indeed many calories consumed. Our brain needs only to absorb glucose, and it is enough for us from natural products, we do not need to eat as many sweets. And the same is true with frying, which is not only a disaster for our vessels, but also the brain, which for our poor eating habits absorbed less blood because the body is flowing too much fat.

Aká strava je najlepšia?

Kuchyňa okolo Stredozemného mora je veľmi zdravá. Veľa olivového oleja, syru, paradajok či napríklad oregana, ktorý je dobrý antioxidant. To je najlepší základ.

Keby vám zavolala grécka vláda, že má veľký problém s krízou, ako by ste jej poradili?

V prvom rade si myslím, že by mi nikto z politických strán nezavolal, pretože sa nezaujímajú o ľudí ako som ja, a úprimne, ani ja sa nezaujímam veľmi o nich. Teraz predávame bohatým ľuďom naše ostrovy, ktoré sme kedysi získali. Gréci sa cítia, že sú výnimoční, bystrí a nemusia platiť dane, pretože sú Gréci a ich mamy im povedali, že sú výnimoční. Nie je to len grécky fenomén, ale tu sa nedodržiavali pravidlá a nikto nebol potrestaný. A keď nie je žiadny trest, potom hriešnikov nasledujú ďalší. Čiže technicky je problém v gréckej mentalite.

Nezlepšilo sa to ani päť rokov po kríze?

Máme menej peňazí, čiže sa menej míňa a korupcia je menšia, pretože nie je z čoho kradnúť. Pribudli tiež kontrolóri z Európskej únie a Medzinárodného menového fondu. Ľudia sa boja viac. Najväčší problém je, aby si ľudia uvedomili, že sú súčasťou problému. Ak zmenia svoj postoj, potom sa pokojne staneme bohatou krajinou. Aj keď som pesimista a veľmi tomu neverím.

  What is the best diet?

Mediterranean cuisine is very healthy. Lots of olive oil, cheese, tomatoes and oregano, for example, which is a good antioxidant. This is the best foundation.

If you called the Greek Government, it has a big problem with the crisis, how would you advise her?

Firstly, I think that would give me none of the political parties did not call because they do not care about people like me, and honestly, even I was not interested much about them. Now we sell our islands rich people that we once received. Greeks feel that they are special, smart and do not pay taxes because they are Greeks and their mother told them that they are special. It is not just a Greek phenomenon, but there is not adhered to the rules and no one was punished. And when there is no penalty, then follow the next sinners. So technically it is a problem in the Greek mentality.

Does not that make it even five years after the crisis?

We have less money, or to spend less and less corruption because of which it is not stealing. Also been added inspectors from the European Union and International Monetary Fund. People are more scared. The biggest problem is to make people aware that they are part of the problem. If you change your attitude, then quietly become a rich country. Although I am very pessimistic and do not believe it.

Žijete v Solúne, je to inteligentná voľba?

Je to jedno z najkrajších miest. Máme tu more, ktoré milujem, máme veľa slnka. To sú základné grécke kvality. Vďaka internetu nemám žiadne obmedzenia, nie je to príliš veľké ani malé mesto a kedykoľvek môžem ísť na Chalkidiki. Atény sú pekné, ale príliš veľké a chaotické. Pre turistov super, ale na život celkom ťažké a preplnené.

  You live in Thessaloniki, is a smart choice?

It is one of the most beautiful places. We’ve got more to love, we have a lot of sun. These are the basic Greek quality. Thanks to the internet I have no restrictions, it is not too big nor small town and whenever I go to Halkidiki. Athens is nice, but too large and chaotic. Great for tourists, but for the life quite difficult and crowded.

Dr Katsioulis' interview on SME.SK, 2014 08 11

Share this post

Recent Posts

About

Pellentesque id velit ut ligula maximus gravida venenatis in turpis. In eu lacinia libero. Aenean nec aliquet dui. Sed tristique convallis sapien, semper porttitor mauris scelerisque et. 

Newsletter
Subscribe for our monthly newsletter to stay updated
>
Scroll to Top